Rijschool Alkmaar

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Verkeersschool NOA

Je hebt gekozen voor een rijopleiding bij Verkeersschool NOA. Een verstandige keuze want bij Verkeersschool NOA kies je voor kwaliteit en zekerheid. Om jouw rijopleiding goed te laten verlopen en om duidelijk te maken wat je mag doen, maar ook wat je moet doen, staan hieronder de algemene voorwaarden van Verkeersschool NOA.

Artikel 1 Algemene voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten voor de uitvoering van diensten door Verkeersschool NOA, gevestigd te [Zuid-scharwoude], [Borgerlant 8], hierna te noemen “Verkeersschool NOA”.

1.2 Het volgen van rijlessen geldt als acceptatie van de voorwaarden van Verkeersschool NOA.

1.3 Bijzondere bepalingen die afwijken van de voorwaarden van Verkeersschool NOA zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 Instructie

2.1 Verkeersschool NOA zorgt ervoor dat rijlessen worden gegeven door instructeurs/instructrices die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM).

2.2 Verkeersschool NOA zal er eveneens voor zorgen dat de leerling, hierna te noemen leerling, zoveel mogelijk les krijgt van dezelfde instructeur/instructrice.

2.3 De overeengekomen lestijd zal volledig worden benut voor rij- en lesinstructie, tenzij Verkeersschool NOA of de leerling hiervan wenst af te wijken. In geval van onvoorziene omstandigheden is Verkeersschool NOA niet verplicht het lesgeld aan de leerling te restitueren.

2.4 Het overeengekomen lesplan zal tot het einde worden nagekomen, tenzij Verkeersschool NOA of de leerling hiervan wenst af te wijken.

2.5 De leerling dient alle aanwijzingen van de instructeur/instructrice tijdens de rijlessen op te volgen.

Artikel 3 Hetzelfde type motorvoertuig

De leerling die via Verkeersschool NOA het examen heeft aangevraagd, zal op de datum en tijd van het examen kunnen beschikken over hetzelfde motorvoertuig, dan wel tenminste een motorvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardige type als waarin hij/zij rijles heeft genoten.

Artikel 4 Lesafspraak

De leerling dient zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles. Verkeersschool NOA hanteert een wachttijd van 15 minuten op het ophaaladres of zo dicht mogelijk daarbij (i.v.m. parkeerproblemen). De instructeur/instructrice zal, indien mogelijk, telefonisch/app contact zoeken. Indien de leerling niet op de afgesproken datum, tijd en plaats aanwezig is, is hij gehouden het volledige lesgeld aan Verkeersschool NOA te voldoen, tenzij de leerling een reden heeft die annulering vooraf onmogelijk maakte (zie artikel 5.2).

Tenzij anders overeengekomen, worden autorijlessen gegeven van 1 x 60 minuten per lesafspraak.

Rijlessen zullen met een zekere regelmaat gevolgd worden.

Een pakket bestaat uit het aangegeven aantal lesuren en één of meer CBR praktijkexamens.

Het pakket omvat het CBR-tarief voor het praktijkexamen(s), vermeerderd met administratie- en begeleidingskosten van de rijschool.

Voor het afleggen van een praktijkexamen zijn geen extra lesuren opgenomen. Indien het examen uitloopt, zijn er geen extra kosten verschuldigd.

Als de leerling minder lesuren nodig heeft dan in het pakket is inbegrepen, kan het praktijkexamen eerder worden afgelegd en worden ongebruikte lesuren conform het pakketlestarief terugbetaald.

Als de leerling meer lesuren nodig heeft dan in het pakket is inbegrepen, kunnen extra lesuren tegen het losse lesprijstarief worden gekocht.

Als de leerling de opleiding om welke reden dan ook wenst te beëindigen, wordt het resterende bedrag niet gerestitueerd.

De leerling is verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat. Een tussentijdse toets of praktijkexamen wordt pas bij het CBR gereserveerd wanneer de leerling geslaagd is voor het theorie-examen.

De leerling dient Verkeersschool NOA te machtigen om een tussentijdse toets en/of praktijkexamen te reserveren.

Indien een vraag in de gezondheidsverklaring met “ja” moet worden beantwoord, dient de leerling via de website van het CBR een gezondheidsverklaring (medische eigen verklaring) aan te vragen.

Artikel 5 Annulering door leerling

5.1 De leerling kan kosteloos een rijles annuleren ten minste 24 uur voor de afspraak. Bij annulering binnen 24 uur is de leerling gehouden het volledige lesgeld aan Verkeersschool NOA te voldoen.

Uitzonderingen op de annulering voorwaarden:

5.2 In geval van overlijden van een familielid (tot en met de eerste graad) en de begrafenis of crematie nog niet heeft plaatsgevonden of plaatsvindt op de rijlesdag. Een rouwkaart of rouwadvertentie moet worden overlegd.

5.3 Bij een dringende reden die niet aan de leerling is toe te rekenen, waardoor van de leerling niet kan worden verwacht dat hij/zij de rijles kan volgen. Dit wordt beoordeeld door Verkeersschool NOA. In gevallen genoemd in artikelen 5.2 en 5.3 zal Verkeersschool NOA zorgen dat de gemiste rijlessen opnieuw worden ingepland, mogelijk bij een andere instructeur.

Wijze van afzegging:

5.4 Afzegging kan telefonisch of per WhatsApp. Berichten die na 20:00 uur op werkdagen, of in het weekend of op feestdagen worden ontvangen, worden behandeld als ontvangen op de volgende werkdag. Verkeersschool NOA is niet verantwoordelijk voor niet ontvangen WhatsApp berichten. Alleen berichten waarop is gereageerd, worden ontvankelijk verklaard.

Artikel 6 Beëindigen instructie

6.1 Verkeersschool NOA kan de lesinstructie beëindigen wegens dringende redenen, gelegen in de persoon van de leerling of diens gedragingen, waardoor voortzetting van de lesinstructie niet verwacht kan worden. Dit ter beoordeling van de instructeur.

6.2 Verkeersschool NOA is niet verplicht lesinstructie te geven wanneer blijkt dat de leerling, vermoedelijk als gevolg van het gebruik van alcohol, medicijnen of verdovende middelen of enige andere psychische oorzaak (zoals overspannenheid), niet in staat is een motorvoertuig te besturen zonder kans op schade of letsel. Dit ter beoordeling van de instructeur. In gevallen 6.1 en 6.2 is Verkeersschool NOA niet verplicht het resterende bedrag waarvoor nog geen tegenprestatie is verricht aan de leerling te restitueren.

6.3 Het lesvoertuig is niet beschikbaar en er is geen gelijkwaardig lesvoertuig beschikbaar.

6.4 De rijles wordt afgelast wegens slechte weersomstandigheden.

6.5 De rijles wordt afgelast door ziekte of verhindering van de instructeur.

Bij 6.3, 6.4 en 6.5 zal Verkeersschool NOA ervoor zorgen dat de rijles opnieuw ingepland wordt en zal de afgelaste rijles niet in rekening worden gebracht.

Artikel 7 Aanvraag examen

7.1 Verkeersschool NOA zal nadat overeenstemming is bereikt en aan alle voorwaarden (ook medisch) is voldaan, het examen aanvragen als de instructeur/instructrice vind dat de leerling er klaar voor is.

7.2 Indien de tussentijdse toets en/of het examen geen doorgang kan vinden doordat de leerling heeft verzuimd zijn/haar verhinderingen bij de aanvraag op te geven, draagt de leerling zelf alle daaruit voortvloeiende kosten.

Artikel 8 Annulering examens

Een tussentijdse toets of examen kan worden geannuleerd in de volgende gevallen:

8.1 In geval van overlijden van een familielid (tot en met de eerste graad) en de begrafenis of crematie nog niet heeft plaatsgevonden of plaatsvindt op de examendag. Een rouwkaart of rouwadvertentie moet worden overlegd.

8.2 Bij een dringende reden die niet aan de leerling is toe te rekenen, waardoor van de leerling niet kan worden verwacht dat hij/zij het examen kan afleggen. Dit ter beoordeling van de examinator en/of instructeur. Bij 8.1 en 8.2 zal Verkeersschool NOA ervoor zorgen dat de leerling weer kan deelnemen aan een examen.

8.3 Het lesvoertuig is niet beschikbaar of er is geen gelijkwaardig lesvoertuig beschikbaar.

8.4 Het lesvoertuig wordt door de examinator afgekeurd en er is geen gelijkwaardig lesvoertuig beschikbaar.

8.5 Het CBR laat het examen wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken tijd geen doorgang vinden. In geval van 8.3 t/m 8.5 zal Verkeersschool NOA ervoor zorgen dat er een nieuw examen wordt aangevraagd.

Artikel 9 Weigering examens

Verkeersschool NOA is niet verplicht de leerling het examen te laten afleggen wanneer de instructeur of examinator constateert dat de leerling vermoedelijk als gevolg van het gebruik van alcohol, medicijnen, verdovende middelen of enige andere psychische oorzaak (zoals overspannenheid of gebrek aan voertuigbeheersing (bromfiets)) niet in staat is een motorvoertuig te besturen zonder kans op schade of letsel aan zichzelf of anderen. Dit is ter beoordeling van de instructeur of examinator.

Artikel 10 Verhinderingen leerling

Indien rijlessen of examens geen doorgang kunnen vinden omdat de leerling heeft verzuimd zijn verhinderingen tijdig door te geven, zal de leerling zelf de hieruit voortvloeiende kosten dragen.

Artikel 11 Betaling

11.1 Betaling dient per bank of iDEAL te geschieden, tenzij anders is overeengekomen. Verkeersschool NOA is gerechtigd om haar tarieven tussentijds te verhogen in verband met marktwerking. De leerling ontvangt altijd een factuur, die voor het volgen van de gefactureerde lespakketten, lessen of examens, maar ten minste uiterlijk 7 dagen na ontvangst voldaan moet worden. De factuur is pas voldaan wanneer de betaling zichtbaar is op de rekening van de rijschool.

11.2 Verkeersschool NOA is gerechtigd, indien de betaling niet binnen de termijn van 7 dagen is ontvangen, de betaling als verzuim te beschouwen en een rente van 1,25% per maand te berekenen vanaf de dag van verzending van de factuur.

11.3 Verkeersschool NOA is voorts gerechtigd, naast de hoofdsom en rente, alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, veroorzaakt door de niet-betaling te vorderen. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van €75,00, verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.

11.4 Uit het enkele feit dat Verkeersschool NOA zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de hoogte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

11.5 Mocht er lestegoed, een lespakket of een theoriecursus teruggestort moeten worden, dan is Verkeersschool NOA gerechtigd om €30,25 administratiekosten in te houden. 

Artikel 12 Vrijwaring

12.1 Verkeersschool NOA verplicht zich om een verzekering af te sluiten waarbij de leerling is verzekerd tegen de geldelijke gevolgen van schade, geleden door derden als gevolg van aan- en/of overrijding, zowel tijdens rijlessen als tijdens toetsen/examens. Kledingstukken en helmen worden niet vergoed.

12.2 Geen dekking, volgend uit art. 12.1, wordt verleend indien de schade wordt veroorzaakt door opzet of grove schuld van de leerling, dan wel door het gebruik van alcohol, geneesmiddelen en/of andere verdovende middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Verkeersschool NOA beperkt haar aansprakelijkheid ter zake uitdrukkelijk tot het bedrag dat haar verzekeraar als schadevergoeding voor die gebeurtenis aan haar en/of derden zal uitkeren.

12.3 Verkeersschool NOA kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade geleden door de leerling vanwege het niet doorgaan van rijlessen en/of toetsen/examens, buiten rijles- en examenkosten.

Artikel 13 Rijbevoegdheid leerling

Indien Verkeersschool NOA niet op de hoogte is gesteld van enige gerechtelijke beperking waardoor de leerling verboden is een motorvoertuig te besturen, en toch rijles geeft, vrijwaart de leerling Verkeersschool NOA volledig voor alle gevolgen daarvan. De leerling zal Verkeersschool NOA alle opgelegde boetes vergoeden en alle schade die hieruit voortvloeit, hoe ook genaamd, op eerste verzoek van Verkeersschool NOA.

Indien Verkeersschool NOA ondanks gerechtelijke beperkingen rijles geeft, of blijkt dat de door de leerling bij het sluiten van de overeenkomst gedane opgave onjuist is, vrijwaart de leerling Verkeersschool NOA volledig en neemt hij/zij alle financiële consequenties voor zijn/haar rekening.

Ondergetekende verklaart de leeftijd van 16,5 jaar te hebben bereikt, dat hem of haar de rijbevoegdheid niet is ontzegd, kennis heeft genomen van bovenstaande voorwaarden en hiermee akkoord gaat.

Toevoeging op de Algemene voorwaarden

1. Bij afname van een auto-lespakket krijgt de leerling de kosten van de gratis proefles terug in de vorm van één extra gratis rijles tijdens de rijopleiding.
2. De lespakket tarieven zijn na dagtekening één jaar geldig.
3. Er worden, tenzij anders is overeengekomen, lessen gegeven van 1x 60 minuten per afspraak.
4. Mocht er na afronding van de opleiding nog lestegoed over zijn, dan wordt dit terugbetaald.
5. De gratis proefles geldt alleen voor de auto categorie.

Scroll naar boven