Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Verkeersschool NOA

Je hebt gekozen voor een rijopleiding bij Verkeersschool NOA. Een verstandige keuze want bij Verkeersschool NOA kies je voor kwaliteit en zekerheid. Om jouw rijopleiding goed te laten verlopen en om duidelijk te maken wat je mag doen, maar ook wat je moet doen, staan hieronder de algemene voorwaarden van Verkeersschool NOA.

Artikel 1 – Verkeersschool NOA dient zich te houden aan de volgende afspraken

a) De leerling krijgt rijles van een rijinstructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM) en in het bezit is van een geldige bevoegdheidspas. Tijdens het intakegesprek of voorafgaand aan de eerste rijles zal de instructeur zich legitimeren. De leerling krijgt in principe altijd les van dezelfde rijinstructeur. Bij wijze van uitzondering kan het door onvoorziene omstandigheden voorkomen dat de leerling van een andere instructeur les krijgt. Vooraf zal de leerling hierover bericht worden en de keuze krijgen om (een) rijles(sen) te volgen bij een vervangende rijinstructeur of kosteloos de volgende les(sen) te annuleren. Vanzelfsprekend geeft de vervangende instructeur les conform de normen en eisen van Verkeersschool NOA.

b) De rijles moet volledig als zodanig worden benut. De rijinstructeur mag bijvoorbeeld niet tijdens de lestijd een boodschap doen, koffiepauze houden of andere zaken doen die niets met de rijles te maken hebben.

c) Verkeersschool NOA zorgt voor een lesvoertuig welke correct onderhouden wordt conform de voorschriften van de fabrikant. In het belang van de algehele veiligheid kan een geplande rijles geannuleerd worden door Verkeersschool NOA mocht onverhoopt een defect aan het lesvoertuig zijn ontstaan.

d) Verkeersschool NOA heeft, voor het geval er iets gebeurt waarvoor hij ten opzichte van de leerling aansprakelijk is, goede bedrijfsverzekeringen afgesloten.

e) Wanneer door ziekte van de rijinstructeur, ongeval of weers- en verkeersomstandigheden een rijles niet door kan gaan, dan wordt de leerling hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. Er wordt daarop een nieuwe afspraak gemaakt.

f) De rijinstructeur zorgt er voor dat hij op het juiste afgesproken tijdstip en adres aanwezig is. Mocht zich, buiten zijn macht om, echter een situatie of calamiteit voordoen waarop hij niet op het afgesproken tijdstip of plaats kan zijn, dan zal hij de leerling daarvan tijdig op de hoogte stellen en de keus bieden de les op een later tijdstip te beginnen of kosteloos te annuleren.

g) Het praktijkexamen/herexamen wordt in overleg met de leerling aangevraagd bij het CBR en de kosten hiervoor worden betaald door Verkeersschool NOA. Direct na de aanvraag ontvangt de leerling een factuur over de examenkosten,  de bijkomende serviceverlening (servicepakket) en administratiekosten. Tenzij het praktijkexamen/herexamen deel uitmaakt van een lespakket.

h) De leerling legt het rijexamen in principe af in de auto waarin hij heeft gelest. In geval van overmacht kan het gebeuren dat de leerling het rijexamen in een vervangende lesauto af moet leggen.

i) Een leerling kan in geen geval aanspraak maken op enige restitutie wanneer zich een situatie voordoet zoals gesteld in de rubrieken e, f en h van artikel 1

Artikel 2 – De leerling dient zich te houden aan de volgende afspraken

a) De leerling moet zich elke les kunnen legitimeren en dient elke les dus een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben. Daarnaast dient elke leerling minimaal 16,5 jaar te zijn om rijlessen te mogen volgen.

b) De leerling zorgt er voor dat hij tijdig en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar staat. Wees er gerust op dat de rijinstructeur maximaal 15 minuten op de afgesproken plaats zal wachten mocht de leerling te laat zijn. Is de leerling er na 15 minuten nog niet, dan vertrekt de rijinstructeur bij de afgesproken plaats en heeft Verkeersschool NOA daarop het recht om de leerling deze rijles toch in rekening te brengen; deze lestijd was immers voor deze leerling gereserveerd. Het afgesproken tijdstip geldt als aanvangstijd en de tijd dat de leerling te laat is gaat dus van de lestijd af.

c) De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven maar doet dit dan wel zo vroeg mogelijk. Wanneer er binnen 48 uur van de afgesproken tijd een rijles afzegt of wijzigt, dan heeft Verkeersschool NOA het recht om 50% van deze les toch in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd. Wanneer een rijles binnen 24 uur afgezegd of verschoven wordt dan wordt de gehele les in rekening gebracht. Zaterdagen, zondagen en erkende feestdagen worden in deze 48 uur niet meegerekend.

d) Het afzeggen kan telefonisch of d.m.v. een sms/whatsapp.

e) Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht indien de leerling een dringende reden heeft waardoor niet gevergd kan worden dat de leerling de rijles betaald. Een dringende reden is bijvoorbeeld wanneer iemand uit de naaste familie is overleden en de begrafenis nog plaats moet vinden of een spoedopname in een ziekenhuis. Geen dringende reden is ziekte, een ziekenhuisopname die vooraf bekend was of een vakantie die de leerling vergeten is door te geven.

f) De leerling is verplicht alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en psychische toestand en eventuele medicijn-, alcohol- en drugsgebruik te verstrekken. Het is daarnaast voor de leerling ten strengste verboden om tijdens de rijles onder invloed van drank of drugs te zijn evenals medicijnen die een deelname aan het verkeer ernstig nadelig kunnen beïnvloeden. Indien aan het begin van een rijles blijkt dat een leerling onder invloed is dan zal de rijles gestaakt én in rekening gebracht worden.

g) Indien de leerling op basis van rubriek f van artikel 2 hierover iets verzwijgt dan heeft Verkeersschool NOA het recht om de lesovereenkomst per direct eenzijdig te ontbinden zonder dat de leerling aanspraak kan maken op enige restitutie van vooruitbetaalde lesgelden of schadevergoeding. Verkeersschool NOA heeft het recht om schades, die zijn ontstaan door onder rubriek f van artikel 2 genoemde situaties, te verhalen op de leerling.

h) De rijinstructeur is vakkundig op het gebied van lesgeven. Luister dan ook goed naar hem en volg alle gegeven aanwijzingen goed op.

i) De leerling krijgt het advies om het van tevoren overeengekomen lesschema helemaal af te maken en probeert niet tussentijds ineens het examen al af te leggen zonder dat alle examenonderdelen voldoende zijn voorbereid. Gedurende de rijopleiding zal op een aantal momenten getoetst worden of de leerling al bijna klaar is voor het examen. De rijinstructeur zal vooraf aangeven wanneer een dergelijk toetsmoment plaats zal vinden.

j) Voordat de leerling het praktijkexamen af gaat leggen moet de leerling over een geldig theoriecertificaat beschikken en een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen. De leerling dient zelf voor een geldig theoriecertificaat te zorgen. Zonder geldig theoriecertificaat kan een praktijkexamen niet worden aangevraagd.

k) Wanneer de leerling de eerste rijles heeft gevolgd, gaat de leerling automatisch akkoord met de Algemene Voorwaarden die hierop van toepassing zijn. 

Artikel 3 – Betaling van rijlessen, examens en leermiddelen

a) De rijlessen en leermiddelen dienen contant of te worden betaald d.m.v. overschrijving naar de bankrekening van Verkeersschool NOA. De leerling ontvangt direct na inschrijving een factuur met daarin gespecificeerd de totale kosten van de rijopleiding.

b) Wanneer de leerling gebruikt maakt van één van de zgn. voordeelpakketten dan zorgt de leerling er voor dat de betaling voorafgaand aan de eerste les van dat pakket is bijgeschreven op de bankrekening van Verkeersschool NOA. Actiepakketten dienen ineens betaald te worden, evenals Pakket 10 en 20, Pakket 30 en 40 mogen in maximaal 3 termijnen betaald worden. Zie hiervoor ook het tarievenoverzicht op www.verkeersschoolnoa.nl.

c) Verkeersschool NOA werkt met een lesprijsgarantie. De tarieven van de lespakketten die op het moment van inschrijving van toepassing waren blijven gedurende de rijopleiding van kracht. Door bijvoorbeeld stijging van de vaste lasten of brandstofprijzen kunnen de tarieven van losse (vervolg)lessen tussentijds door Verkeersschool NOA worden verhoogd. Prijsverhogingen van CBR-examentarieven zullen achteraf worden doorberekend indien van toepassing.

d) Wanneer de leerling een pakket heeft afgenomen én betaald en de leerling stopt binnen het aantal afgenomen uren met lessen bij Verkeersschool NOA dan vindt géén restitutie van de resterende lessen plaats. Heeft de leerling zijn/haar rijbewijs gehaald binnen het aantal uren van dat voordeelpakket dan worden de resterende lessen tegen het evenredige tarief terug betaald. De leerling houdt dan de korting van het pakket.

e) De leerling ontvangt een gespecificeerde factuur over de afgenomen producten van Verkeersschool NOA. De factuur voldoet aan alle eisen die hieraan gesteld worden; het BTW-nummer, het inschrijfnummer bij het CBR en het KvK-nummer staan op de factuur weergegeven. Op de factuur is eveneens te zien welke producten aan de BTW-verplichting voldoen en welke vrijgesteld zijn van BTW (CBR-tarieven).

Bij niet tijdige betaling hanteert Verkeersschool NOA de volgende procedure:

f) Indien er een achterstand in de betaling ontstaat van twee rijlessen of 14 dagen na de achterstand, dan ontvangt de leerling van Verkeersschool NOA een herinnering ten bedrage van de openstaande rijlessen verhoogd met € 25,00 administratiekosten. Deze herinnering dient binnen 8 dagen te worden voldaan. Bovendien mag Verkeersschool NOA rente gaan vragen over het openstaande bedrag nadat er 14 dagen zijn verstreken na factuurdatum. Deze rente bedraagt de wettelijke rente.

g) Blijft betaling geheel of gedeeltelijk uit dan ontvangt de leerling na 4 rijlessen of 30 dagen een aanmaning ten bedrage van de openstaande rijlessen, verhoogd met € 40,- aanmaningskosten en € 25,00 administratiekosten.

h) Gelukkig komt het zelden voor dan een leerling de ontstane schuld aan de rijschool niet kan betalen. Ontstaat er wel een dergelijke schuld dan wordt door Verkeersschool NOA een incassobureau ingeschakeld. Naast het openstaande saldo van Verkeersschool NOA komen de door het incassobureau gemaakte kosten voor rekening van de leerling.

Artikel 4 – Het rijexamen of herexamen

a) In overleg met de leerling wordt door de rijinstructeur het moment van aanvragen afgestemd. De leerling dient via ‘mijn CBR’ Autorijschool te machtigen zodat Verkeersschool NOA het praktijkexamen aan kan vragen. De leerling dient op dat moment in het bezit te zijn van een geldig theoriecertificaat en daarnaast dient de leerling de Gezondheidsverklaring te hebben ingediend bij het CBR en Verkeersschool NOA gemachtigd te hebben om zijn/haar praktijkexamen aan te kunnen vragen. Wanneer een lespakket is aangeschaft dient het deel van de kosten welke bestemd is voor het praktijkexamen, uiterlijk 5 werkdagen voor de examendatum betaald te zijn. Wanneer een herexamen wordt aangevraagd ontvangt de leerling direct na aanvraag van het herexamen een factuur. Deze factuur dient uiterlijk 14 dagen voor het examen betaald te zijn. Zoals ook in rubriek g van artikel 1 is aangegeven dient Verkeersschool NOA binnen twee weken na aanvraag en betaling het rijexamen bij het CBR te hebben aangevraagd.

b) Indien de leerling niet of te laat op het rijexamen verschijnt wegens oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, dan moet de leerling het nieuwe rijexamen zelf betalen. Voorbeelden zijn o.a. op vakantie zijn terwijl de leerling andere vakantiedata heeft doorgegeven of het op het examen niet kunnen tonen van een geldig theoriecertificaat of identiteitsbewijs.

c) Kan het rijexamen geen doorgang vinden door oorzaken die toegerekend kunnen worden aan Verkeersschool NOA dan zijn de kosten voor het nieuwe examen voor rekening van Verkeersschool NOA. Denk hier bijvoorbeeld aan het niet in kunnen zetten van de lesauto door een onverwacht defect en er geen gelijksoortige lesauto voorhanden is of omdat de examinator de lesauto afkeurt omdat er iets niet in orde zou kunnen zijn. Ter compensatie krijg je één gratis rijles aangeboden.

d) Wanneer het rijexamen niet door kan gaan vanwege slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen. Het CBR kan op het laatste moment besluiten tot het niet door laten gaan van een praktijkexamen. In overleg met de leerling wordt dan een nieuw tijdstip gepland.

Artikel 5 – (tussentijds) Beëindigen van de lesovereenkomst

a) Wanneer de leerling besluit om zonder opgaaf van een dringende reden te stoppen met de opleiding bij Verkeersschool NOA en de leerling heeft geen voordeelpakket genomen dan dient de leerling rekening te houden met een opzegtermijn van één maand of 4 lessen. De opzegging dient schriftelijk en voor de eerste dag van de maand te geschieden. Heeft de leerling een voordeelpakket afgenomen dan kan de leerling alleen aanspraak maken op restitutie van een deel van het voordeelpakket wanneer de leerling hiervoor een dringende reden heeft. Ook hier geldt dan dat er nog vier lessen in rekening worden gebracht. Besluit de leerling te stoppen en er is een rijexamen aangevraagd én betaald dan volgt geen restitutie van het examengeld.

b) Verkeersschool NOA kan besluiten te stoppen met het geven van de overeengekomen lessen of voordeelpakketten. Dit kan alleen gebeuren wanneer Verkeersschool NOA hiervoor zo’n ernstige reden heeft, dat redelijkerwijze niet verwacht kan worden dat er wordt doorgegaan met lesgeven. De instructeur moet dan wel duidelijk maken waarom hij besluit te stoppen. Heeft de leerling al lessen vooruitbetaald, dan moet Verkeersschool NOA de nog niet afgenomen rijlessen aan de leerling terugbetalen. De verleende korting op een lespakket zal evenredig worden herberekend.

c) Wanneer een leerling minimaal twaalf maanden na de laatste rijles geen rijles meer heeft afgenomen zonder enige opgaaf van reden dan wel hierover tussentijds contact met Verkeersschool NOA te hebben gehad, dan geeft dit Verkeersschool NOA de gelegenheid de lesovereenkomst eenzijdig te ontbinden. Restitutie van teveel betaalde les- of examengelden komt hiermee ook te vervallen.

Artikel 6 – Overige bepalingen

a) Wanneer een leerling een opleiding gaat volgen bij Verkeersschool NOA dan mag Verkeersschool NOA aanvullende afspraken met de leerling maken over bijvoorbeeld de vorm van een pakket of de wijze van betaling van de lessen of pakket. Deze aanvullende afspraken gelden dan samen met deze algemene voorwaarden en worden schriftelijk vastgelegd in de lesovereenkomst.

b) Indien de leerling een compleet lespakket heeft gekocht (pakket 20,30 of 40) maar hij/zij bevindt zich aan het einde van dat pakket nog niet op het gewenste niveau, dan kan de leerling nog geen gebruik maken van het praktijkexamen. De leerling dient dan eerst nog een aantal lessen te volgen tot hij/zij klaar is voor het examen.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

Wanneer een leerling tijdens een rijles een bekeuring krijgt of schade veroorzaakt aan derden dan gelden de volgende afspraken:

a) Verkeersschool NOA kan de leerling tijdens de rijles normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes of schades welke veroorzaakt zijn aan derden. Indien noodzakelijk dan maakt Verkeersschool NOA duidelijke afspraken met de leerling wanneer bijvoorbeeld continue de snelheidslimieten worden genegeerd.

b) Wanneer de leerling zich in de auto echter opzettelijk misdraagt en er ontstaat, ondanks ingrijpen van de rijinstructeur, een aanrijding dan kan de leerling wel aansprakelijk worden gesteld.

c) Het is voor de leerling ten strengste verboden om tijdens de rijles onder invloed van drank of drugs te zijn evenals medicijnen die een deelname aan het verkeer ernstig nadelig kunnen beïnvloeden. Wanneer na een aanrijding blijkt dat de leerling wel degelijk onder invloed was dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor de veroorzaakte schade.

d) De leerling is verplicht om zaken die een negatief effect zouden kunnen hebben om veilig te kunnen deelnemen aan het verkeer (bijvoorbeeld bepaald medicijngebruik of lichamelijke beperkingen), te melden aan Verkeersschool NOA.

e) De leerling is verplicht om Verkeersschool NOA er van in kennis te stellen wanneer hij/zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft. In dergelijk geval mag de leerling ook geen lesauto besturen. Indien de leerling hierover niet de waarheid vertelt en toch rijlessen neemt dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor de financiële gevolgen van boetes en schades.

Artikel 8 – Geschillen

a) Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.